Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Vitajte na stránke Dobrovoľného Hasičského Zboru Setechov

 

História

Na úvod tejto histórie chcem uviesť že písomné dokumenty o vzniku nášho hasičského zboru sa nezachovali a preto poznatky o zbore sú čerpané z rozprávania starších ľudí.

V roku 1932 bol založený dobrovoľný hasičský zbor v obci Setechov.Zo spomienok starších ľudí vyplýva že veľkú zásluhu na vzniku nášho dobrovoľného hasičského zboru mali vtedajší okresný hasičský veliteľ pán Zaverman a jeho podveliteľ (zástupca) pán Behrík.Za pomoci skúsených hasičov z Petrovíc,pána Makyňu Štefana a pána Jurovca sa naši členovia učili obsluhovať ručnú striekačku a viesť účinný boj s ohňom. Ďalej veľkú zásluhu na založení zboru mal i vtedajší richtár obce Kubica Ján (stolár).

Prvý hasičský výbor bol zvolený nasledovne:
Fupšo Ondrej - veliteľ
Holínec Martin - strojník
Ometák Juraj - gazda
Kubica Ján (richtár) - tajomník
Rástočný (Šándrik) - trubač

Členmi zboru boli:
Makyňa Tomáš
Mikoláš Štefan
Šutara Jozef
Čičút Jozef
Bondora Augustín
Fupšo Štefan
Šebeňa Jozef

Neskôr sa členstvo i funkcie veľmi rýchlo menili,z dôvodu častého odchodu za prácou, mnoho krát i do zahraničia (Čechy,Nemecko,USA)

Kubica Jozef
Kolek František
Čičút Ondrej
Čičút Jozef
Kubica Karol
Kubica Ján

Posledne menovaný viedol DHZ až do roku 1970,kedy zomrel.

Tu treba spomenúť, že môžeme byť hrdí na spomínaných našich predchodcov, ktori i v ťažkých vojnových rokoch dokázali byť pripravení chrániť životy i majetok pri živelných pohromách.V období SNP naši hasiči odovzdali hasičské uniformy partizánom pôsobiacim v našom okolí a tak pomohli ochrániť zdravie partizánov počas zimného obdobia.Tento čin môžeme hodnotiť ako účasť na protifašistickom odboji.

V povojnovom období sa hlavnou preventívnou protipožiarnou činnosťou stalo organizovanie tzv.nočnej varty počas sušenia sena a počas žatvy. Z tohto obdobia sa zachovala neúplná písanka pod názvom * Nočné stráže*,kde je zapísaných 8 stráží s dátumom z roku 1946.V písanke sa nachádza aj guľatá pečiatka *Dobrovoľný hasičský zbor Setechov r.1933 * Tento údaj dokazuje ,že náš dhz v tomto roku už fungoval.

V roku 1952 bola privezená motorová striekačka PS-8 aj s celým príslušenstvom,ktorá nahradila dovtedajšiu ručnú striekačku a tým sa zvýšila akcieschopnosť nášho zboru. Veľkú zásluhu na tomto ako aj na zabespečení nových uniforiem mal Rumana Pavol.

V neskoršom období na určitú dobu začala činnosť DHZ stagnovať.Až v rokoch 1969-1971 sa začalo prejavovať pravé poslanie požiarnej ochrany,čo sa prejavilo i v práci nášho zboru.Po určitom období kedy náš zbor nevyvíjal žiadnu činnosť,prišiel Ján Falát s naliehavým návrhom obnoviť činnosť zboru. Za aktívnej pomoci starších členov:Kalmana Jána a Bondoru Blažeja sa tento zámer podaril.

V roku 1971 bola zvolaná ustanovujúca schôdza DPZ za aktívnej účasti p. Fialu M. vtedajšieho tajomníka pre výcvik OV-DPO Žiline.kde bol zvolený nasledujúci výbor.
Fupšo Pavol - predseda
Bryndziar Matúš - veliteľ
Kalman Ján - preventivár +pokladník
Falát Ján - tajomník
Bondora Blažej - člen výboru

Za pomoci nadriadeného orgánu , OV-ZPO a OI-ZPO v Žiline a pod vedením vedúceho tajomníka OV p.Lilana začala prebiehať systematická preventívno výchovná činnosť našich členov - hlavne funkcionárov DPZ a prostredníctvom nich aj výchova občanov našej obce. Postupne sa dostávali do povedomia našich občanov preventívne protipožiarné opatrenia, začali sa vykonávať preventívne prehliadky v rodinných domoch a ich príslušenstvách.V tom istom období t.j. od roku 1973 začalo pravidelné každoročné školenie a výcvik *požiarnického družstva* s nadväzujúcou účasťou na súťažiach požiarníckych družstiev.
Prvé kroky v príprave na súťaž sme robili v spolupráci s požiarnikmi z Predmiera.V tejto činnosti nám pomáhali hlavne p. Martinka R. a Repa Jozef
V rokoch 1975-1978 sme sa zúčastňovali súťaže PD s tromi družstvami (muži,ženy,dorast).O tento úsek činnosti sa najviac zaslúžil p. Ján Durnek.

DHZ vyslal niekoľkých členov do ÚŠ-PO v Martine
r. 1972 ------------- Ján Kalman ------------------------------------kurz preventivárov
r.1975 -------------- Ján durnek -------------------------------------kurz preventivárov
r.1982 -------------- Štefan CHlebina -----------------------------kurz veliteľov
r.1982 -------------- Štefan Kubica --------------------------------kurz strojníkov
r.1982 -------------- Miroslav Mravec -----------------------------kurz preventivárov

Nemalá pomoc a obetavosť členov nášho zboru sa prejavila i pri požiaroch, ktoré vznikli v priebehu obdobia.
V staršom období:
*humno u Šutarí
*rodinný dom Barbora Kubicová (Pacinka)

Neskôr:
*rodinný dom Viktor Falát
*šopa na drevo a uhlie u Štefana Šipka
*rodinný dom Štefánia Lukáčová (Šichmanová) - tu bolo použité a prvý krát u nás odskúšané dopĺňanie vody z hydrantovej siete obecného vodovodu.
*ďalej niekoľko udiarní od ktorých hrozilo rozšírenie požiaru a vznik väčších škôd.

Lesné požiare
*pri JRD v Petroviciach
*pri pálení haluziny -Medvedie
*cintorín a okolie v Setechove
*Pavlová Setechov
*Dzugar

V roku 1977 bolo nášmu zboru pridelené od OI-PO auto TATRA T 805.Toto auto bolo v nepojazdnom stave ale vďaka úsiliu našich členov sa podarilo opraviť a spojazdniť.T 805 slúžila do roku 1990.Na získaní auta mal najväčšiu zásluhu Ján Kalman.

V tomto období sa naši členovia aktívne zapájali do brigádnickej činnosti pri sadení stromčekov , čistení rúbaní , kosení sena pre lesnú zver.Na JRD pomáhali pri kosení a ručnom spratovaní sena , a pri zber zemiakov.Touto činnosťou získavali finančné prostriedky na chod DHZ.
Ďalej odpracovali veľa hodín pri skrášľovaní verejných priestranstiev obce, pri výstavbe ihriska,pri regulácií pod autobusovou otočou ,pri stavbe autobusovej zastávky ,pri stavbe stožiaru na sušenie hadíc,oznamovacej tabule ,garáže pre T 805 a mnohých iných akciách.V zásluhu mali na vybudovaní oporného múru na miestnom cintoríne.

Ďalšou činnosťou bolo organizovanie rôznych kultúrnych akcií ako.Zorganizovanie prvého požiarníckeho plesu na čom mal veľkú zásluhu Kalman Miroslav.Ďalej to boli tanečné zábavy a pomoc pri oslavách SNP na Magaloch.Treba tiež spomenúť organizovanie niekoľkých zájazdov v rámci bývalého Československa. Za všetky spomeňme návštevu na Svetom kopečku pri Olomouci ,návšteva skanzenu v Rožnove pod Radhoštem a návštevu mohyly M.R. Štefánika na Bradle a múzea v Košariskách.
V roku 1982 zbor oslávil 50 výročie založenia.